Có hai loại: Tín Thuế Lợi Tức tiểu bang California (CalEITC)  và Tín Thuế Lợi Tức liên bang (EITC).

Nếu quý vị có thu nhập thấp và có làm việc, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận EITC tiểu bang California và/hoặc EITC liên bang. Tín thuế này giúp quý vị nhận được tiền hoàn lại hoặc giảm tiền thuế bị nợ.

 

Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động tiểu bang California (CalEITC) 

Qúy vị có thể đủ điều kiện cho CalEITC nếu:

  • Qúy vị từ 18 tuổi trở lên hoặc có con cái.
  • Qúy vị có mức thu nhập từ $30,000 trở xuống.

Mức CalEITC mà quý vị được nhận tùy thuộc vào tình trạng hộ gia đình, mức thu nhập, và số người trong hộ gia đình.

Không có số An Sinh Xã Hội thì sao? Không sao! Đây là lần đầu tiên, những người nộp thuế với Mã số Nộp Thuế Cá nhân (ITIN) sẽ đủ điều kiện để nhận Tín Thuế CalEITC và Tín Thuế Trẻ Nhỏ (YCTC) khi nộp thuế năm 2020.

Số lượng trẻ em đủ tiêu chuẩn
Mức thu nhập tối đa bang California
Tín Thuế bang California (CaEITC) (lên đến)
Tín Thuế Sở Thuế Vụ (IRS EITC) (lên đến)
Tín Thuế Trẻ Nhỏ (YCTC) (lên đến)
Không
$30,000
$243
$538
$0
1
$30,000
$1,626
$3,584
$1,000
2
$30,000
$2,691
$5,920
$1,000
3 trở lên
$30,000
$3,027
$6,660
$1,000

Với tư cách là cha mẹ, quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế khác, như Tín Thuế Trẻ Nhỏ liên bang (CTC).

*Ghi chú: Những người nộp thuế với Mã số Nộp Thuế Cá nhân (ITIN) chỉ đủ điều kiện nhận Cal ETTC và YCTC thuộc tiểu bang, không được EITC và CTC của liên bang.

Điều cần biết: Không phải bằng cách cộng mức tối đa của ba loại tín thuế CalEITC, YCTC tiểu bang và EITC liên bang để quý vị có mức tín thuế tối đa, bởi vì tín thuế được tính theo các mức thu nhập khác nhau.

Hãy sử dụng máy tính CalEITC của chúng tôi để xem quý vị có đủ điều kiện không và ước lượng số tín dụng của quý vị bằng cách nhấn vào đây.

Tôi có đủ điều kiện năm vừa rồi không?

Quý vị có biết rằng quý vị có thể sửa đổi tờ khai thuế trong tối đa ba năm trở lại nếu quý vị phát hiện ra mình đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế mà quý vị không yêu cầu ban đầu không? Tin tốt lành; quý vị vẫn có thể nhận được khoản tín thuế hoàn lại này. Hãy nhấn vào đây để bắt đầu.

Nhưng trước tiên, hãy xem lại bảng biểu bên dưới để xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không và có thể có mức tín thuế bao nhiêu vào năm 2019.

Số lượng trẻ em đủ tiêu chuẩn
Mức thu nhập tối đa bang California
Tín Thuế bang California (CaEITC) (lên đến)
Tín Thuế Sở Thuế Vụ (IRS EITC) (lên đến)
YCTC (up to)*
None
$30,000
$240
$529
$0
1
$30,000
$1,605
$3,526
$1,000
2
$30,000
$2,651
$5,828
$1,000
3 or more
$30,000
$2,982
$6,557
$1,000

 

 

Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động (EITC) liên bang

Tín Thuế Lợi Tức (EITC) là một khoản tín dụng thuế liên bang dành cho những người đang làm việc có thu nhập từ thấp đến trung bình. Không giống như CalEITC, chỉ những người có số An Sinh Xã Hội mới đủ điều kiện. Nếu đủ điều kiện, quý vị có thể thấy hóa đơn thuế được giảm hoặc số tiền hoàn thuế nhiều hơn.

Và bởi vì có rất nhiều người bị ảnh hưởng nặng nề về kinh tế bởi đại dịch, chính phủ liên bang cho phép quý vị sử dụng thu nhập năm 2020 hoặc 2019 của mình để đủ điều kiện cho EITC liên bang. Hảy sử dụng máy tính của chúng tôi để ước tính tiền hoàn lại của quý vị.

Quý vị đủ điều kiện cho EITC liên bang nếu:

  • Quý vị (hoặc người phối ngẫu của quý vị nếu khai thuế chung) ít nhất 25 tuổi nhưng dưới 65 tuổi vào cuối năm tính thuế; VÀ
  • Quý vị (hoặc người phối ngẫu của quý vị nếu khai thuế chung) và bất kỳ trẻ em đủ tiêu chuẩn nào đều có số An Sinh Xã Hội; VÀ
  • Quý vị (hoặc người phối ngẫu của quý vị nếu khai thuế chung) cư ngụ chính ở Hoa Kỳ trong hơn nữa năm của năm khai thuế; VÀ
  • Quý vị (hoặc người phối ngẫu của quý vị nếu khai thuế chung) không thể được khai là người phụ thuộc hoặc trẻ em đủ tiêu chuẩn trong bảng khai thuế của người khác; VÀ
  • Quý vị chưa kết hôn, khai thuế riêng; VÀ
  • Thu nhập đầu tư của quý vị trong năm tính thuế là $3,650 trở xuống; VÀ
  • Quý vị đã kiếm được ít nhất $1 thu nhập và không nhiều hơn:

Trẻ em đủ tiêu chuẩn được khai

Nếu khai
Không
Một
Hai
Ba
Độc thân, Chủ hộ, hoặc Góa vợ/chồng
$15,820
$41,756
$47,440
$50,954
Kết hôn khai thuế chung
$21,710
$47,646
$53,330
$56,844

 

Tìm hiểu thêm về EITC liên bang tại đây. 

Xin lưu ý:
EITC liên bang có các quy định đặc biệt đối với thành viên quân đội, giáo sĩ và một số người khuyết tật.

Lưu ý: Các khoản tín dụng thuế như CalEITC và EITC không được coi là phúc lợi công theo quy tắc về gánh nặng xã hội của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ.