តើអ្វីជា EITC?

EITC là gì?

Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động (EITC) là tín dụng thuế cho những người đang làm việc có thu nhập từ thấp đến trung bình. Quý vị có thể đủ điều kiện để được hoàn lại tiền mặt hoặc giảm tiền thuế mình đang nợ. Có hai loại EITC: Tín Thuế Lợi Tức Tiểu Bang (CalEITC) và Tín Thuế Lợi Tức Liên Bang (EITC).

CalEITC

Quý vị có thể dử điều kiện cho CalEITC nếuf:

 • Quý vị từ 18 tuổi trở lên hoặc có con đủ điều kiện
 • Quý vị có mức thu nhập từ 30,000 USD trở xuống
Số con đủ điều kiện
Thu nhập tối đa tại California
CalEITC (ên đến)
EITC liên bang (lên đến)*
Tín Thuế Trẻ Nhỏ
Không
$30,950
$285
$600
$0
1
$30,950
$1,900
$3,995
$1,117
2
$30,950
$3,137
$6,604
$1,117
3 hoặc hơn
$30,950
$3,529
$7,430
$1,117

Ghi chú:

 • Phụ huynh cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng khác, ví dụ như Tín Thuế Trẻ Nhỏ liên bang (CTC).
 • Người có Mã Số Nộp Thuế Cá Nhân ( ITIN) chỉ đủ điều kiện nhận CalEITC và Tín Thuế Trẻ Nhỏ California.

Hãy sử dụng máy tính CalEITC của chúng tôi để xem quý vị có đủ điều kiện không và ước lượng số tín dụng của quý vị.

EITC Liên bang

Tín Thuế Lợi Tức (EITC) là một khoản tín dụng thuế liên bang dành cho những người đang làm việc có thu nhập từ thấp đến trung bình. Không giống như CalEITC, chỉ những người có số An Sinh Xã Hội mới đủ điều kiện, Nếu đủ điều kiện, quý vị có thể thấy hóa đơn thuế được giảm hoặc số tiền hoàn thuế nhiều hơn. Điều này có nghĩa là quý vị có nhiều tiền trong túi hơn để chi trả cho những việc cần.

Quý vị có thể yêu cầu tín dụng thuế này cho dù quý vị còn độc thân hay đã lập gia đình, có con hay không có con. Yêu cầu chính là quý vị có thu nhập từ công việc.

Quý vị đủ điều kiện cho EITC liên bang nếu:

 • Quý vị (hoặc người phối ngẫu của quý vị nếu khai thuế chung) từ 19 tuổi trở lên
 • Quý vị (hoặc người phối ngẫu của quý vị nếu khai thuế chung) và bất kỳ trẻ em đủ tiêu chuẩn nào đều có số An Sinh Xã Hội; VÀ
 • Quý vị (hoặc người phối ngẫu của quý vị nếu khai thuế chung) cư ngụ chính ở Hoa Kỳ trong hơn nữa năm của năm khai thuế; VÀ
 • Quý vị (hoặc người phối ngẫu của quý vị nếu khai thuế chung) không thể được khai là người phụ thuộc hoặc trẻ em đủ tiêu chuẩn trong bảng khai thuế của người khác; VÀ
 • Quý vị không thuộc tình trạng kết hôn nhưng khai thuế riêng; VÀ
  Thu nhập đều tư của quý vị trong năm tính thuế là dưới 10,000 USD; VÀ
 • Quý vị đã kiếm được ít nhất $1 thu nhập và không nhiều hơn:
Số Con
Người lao động độc thân với thu nhập thấp hơn mức:
Người lao động đã kết hôn với thu nhập thấp hơn mức:
EITC lên đến
3 hoặc hơn
$56,838
$63,398
$7,430
2
$52,918
$59,478
$6,604
1
$45,560
$53,120
$3,995
0
$17,640
$24,210
$600

Tôi có đủ điều kiện năm vừa rồi không?

Quý vị có biết rằng quý vị có thể sửa đổi tờ khai thuế trong 3 năm trở lại nếu quý vị phát hiện mình đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng thuế mà quý vị không yêu cầu trước đó?

Tin tốt lành; quý vị vẫn có thể nhận được khoản tín dụng hoàn lại này. Hãy xem bảng bên dưới để xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không và mức tín dụng là bao nhiêu cho năm 2021.

Trẻ nhỏ hoặc người thân được kha
Tổng thu nhập tối đa đã điều chỉnh (AIG) (tình trạng khai thuế: Độc thân, Chủ hộ, hoặc Góa)
Tổng thu nhập tối đa đã điều chỉnh (AIG) (tình trạng khai thuế: Kết hôn khai thuế chung)
0
$16,480
$22,610
1
$43,492
$49,622
2
$49,399
$55,529
3
$53,057
$59,187

Ghi chú:

 • EITC Liên bang có các quy định đặc biệt dành cho quân nhân, giáo sĩ và một số người khuyết tật.
 • Các khoản tín dụng thuế như CalEITC và EITC không được coi là phúc lợi công theo quy tắc về gánh năng xã hội cu3a Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ.
 • Người nộp thuế có ITIN (Mã số Nộp Thuế Cá Nhân) đủ điều kiện cho CalEITC và YCTC khi nộp thuế năm 2022 của họ.