Tính xem quý vị có thể nhận lại bao nhiêu?

CalEITC là một khoản tín dụng thuế được hoàn có thể làm tăng số tiền hoàn thuế hoặc giảm số thuế  quý vị nợ. Số tiền CalEITC phụ thuộc vào tình trạng hộ gia đình, thu nhập và số người trong hộ gia đình.

Máy tính CalEITC4Me

?
Điều này bao gồm tiền lương, tiền lương, lời khuyên, và bồi thường nhân viên khác, nhưng chỉ khi số tiền đó phải chịu khoản khấu trừ của California. Nó bao gồm tiền bạn kiếm được từ việc tự làm việc.
?
?
?
Select all that apply :
?

Powered by

ERROR

Sẳn sàng khai thuế của quý vị miễn phí?

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Tín Thuế Lới Tức Do Lao Động hoặc kiếm được từ $57,000 trở xuống vào năm 2021, bị khuyết tật, hoặc là người khai thuế nói tiếng Anh hạn chế, quý vị có thể nhận được dịch vụ khai thuế miễn phí.