Tính xem quý vị có thể nhận lại bao nhiêu?

CalEITC là một khoản tín dụng thuế được hoàn có thể làm tăng số tiền hoàn thuế hoặc giảm số thuế  quý vị nợ. Số tiền CalEITC phụ thuộc vào tình trạng hộ gia đình, thu nhập và số người trong hộ gia đình.

Máy tính CalEITC4Me

?
This includes wages, salaries, tips, and other employee compensation if such amounts are subject to California withholding. It also includes money you earned from self-employment.
?
?
?
Select all that apply :
ERROR

Viện trợ Kích thích Kinh tế Tiểu bang Vàng

Các gia đình có khai Tín Thuế Trẻ Em sẽ được nhận tiền hằng tháng trực tiếp từ Sở Thuế IRS qua tài khoản ngân hàng hoặc Séc giấy.

Tìm hiểu Thêm

Sẳn sàng khai thuế của quý vị miễn phí?

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Tín Thuế Lới Tức Do Lao Động hoặc kiếm được từ $57,000 trở xuống vào năm 2020, bị khuyết tật, hoặc là người khai thuế nói tiếng Anh hạn chế, quý vị có thể nhận được dịch vụ khai thuế miễn phí.

 

Tín Dụng Thuế Trẻ Em

Các gia đình khai CTC sẽ được nhận lên tới 3.000 USD cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện trong độ tuổi từ 6 đến 17 và 3.600 USD cho mỗi đứa trẻ dưới 6 tuổi đủ điều kiện vào cuối năm 2021.

Learn MoreĐể biết thêm chi tiết