Tính xem quý vị có thể nhận lại bao nhiêu?

CalEITC là một khoản tín dụng thuế được hoàn có thể làm tăng số tiền hoàn thuế hoặc giảm số thuế  quý vị nợ. Số tiền CalEITC phụ thuộc vào tình trạng hộ gia đình, thu nhập và số người trong hộ gia đình.

Máy tính CalEITC4Me

?
This includes wages, salaries, tips, and other employee compensation if such amounts are subject to California withholding. It also includes money you earned from self-employment.
?
?
?
Select all that apply :
ERROR

Sẳn sàng khai thuế của quý vị miễn phí?

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Tín Thuế Lới Tức Do Lao Động hoặc kiếm được từ $57,000 trở xuống vào năm 2020, bị khuyết tật, hoặc là người khai thuế nói tiếng Anh hạn chế, quý vị có thể nhận được dịch vụ khai thuế miễn phí.

Don't miss out!

Get reminders for important dates and deadlines to claim your credit.