报税

Khai Thuế của Quý vị

Có nhiều cách để khai thuế cho dù quý vị thuộc hoàn cảnh nào.

Chương trình Khai Miễn Phí giúp việc khai thuế dễ dàng hơn

Nộp hồ sơ miễn phí

Khai thuế tiểu bang miễn phí với CalFile. Quý vị cung có thể sử dụng CalFile để nộp tờ khai thuế tiểu bang trực tuyến cho Sở Thuế tiểu bang.

Hiện tại, nhiều lựa chọn khai thuế qua mạng yêu cầu quý vị phải có máy tính và mạng internet. Để biết thêm thông tin về dịch vụ máy tính và internet giá thấp, vui lòng truy cập broadband.unitedwaysca.org