Quý vị có đủ thời gian để khai thuế và lấy tiền thuế về! Quý vị dùng CalFile để gửi đơn khai thuế tiểu bang của quý vị thẳng đến Franchise Tax Board bằng đường điện toán efile.

 


 

Hiện tại, nhiều lựa chọn khai thuế qua mạng yêu cầu quý vị phải có máy tính và mạng internet. Để biết thêm thông tin về dịch vụ máy tính và internet giá thấp, vui lòng truy cập broadband.unitedwaysca.org