Tshawb nrhiav tias koj tuaj yeem tau txais rov qab ntau npaum li cas!

CalEITC yog cov se them rov qab tau los uas tuaj yeem nce koj cov se ntxiv los sis txo tus nqi se uas koj tshuav. Qhov ntau ntawm CalEITC cov nyiaj tau txais yog nyob ntawm seb koj tsev neeg qhov xwm txheej zoo li cas, khwv tau nyiaj li cas, thiab tsev neeg muaj pes tsawg leej.

Kev Xam Tus Nqi Lov Tawm Ntawm Cov Nyiaj Khwv Tau Los CalEITC4Me

?
This includes wages, salaries, tips, and other employee compensation if such amounts are subject to California withholding. It also includes money you earned from self-employment.
?
?
?
Select all that apply :
ERROR

Golden State Stimulus

Yog tias koj tsim nyog txais rau CalEITC koj yuav tsim nyog tau txais rau Golden State Stimulus!

Xav Paub Ntau ntxiv

Npaj ua koj cov ntaub ntawv se dawb kom txhij?

Yog tias koj tsim nyog tau Cov Se Khwv Tau Los yog khwv tau $57,000 los sis tsawg dua nyob rau xyoo 2020, muaj kev xiam oob qhab, los sis yog ib tug neeg tsis paub lus Askiv zoo- hais txog cov kev them se uas koj tuaj yeem tau txais koj cov kev them se rov qab dawb.