Tín Thuế Lợi Tức Lao Động California (California Earned Income Tax Credit, hay CalEITC) là gì?

 • CalEITC là khoản tín thuế hoàn lại cho người làm việc là cư dân California.
 • Trong năm đầu tiên áp dụng, CalEITC tăng lợi tức cho khoảng 385,000 gia đình với tổng số tín thuế hoàn lại gần $200 triệu.
 • Năm 2019, hơn 2 triệu người đã đòi tín thuế này với tổng số gần $395 triệu.

Tín Thuế cho Con Nhỏ (Young Child Tax Credit, hay YCTC) là gì?

 • YCTC là khoản tín thuế hoàn lại mới, có thể đem lại thêm $1,000 cho cha mẹ có ít nhất một con dưới 6 tuổi tính đến ngày 31 tháng Chạp, 2019.
 • YCTC được tính từ đồng đô la đầu tiên cha mẹ kiếm được.
 • Năm 2020, ước tính 400,000 gia đình ở California được YCTC giúp.

Tôi có đủ tiêu chuẩn không?

Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được CalEITC nếu:

 • Quý vị có mức lợi tức trong giới hạn (xem sơ đồ dưới đây), VÀ
 • Quý vị, người hôn phối của quý vị, và những đứa con nào đủ tiêu chuẩn có số an sinh xã hội (social security number, hay SSN), VÀ
 • Quý vị không sử dụng tình trạng khai thuế “đã kết hôn/RDP (sống chung) khai thuế riêng”, VÀ
 • Quý vị sống ở California trên nửa năm tính thuế, VÀ
 • Quý vị từ 18 tuổi trở lên vào cuối năm thuế

Xem lại sơ đồ dưới đây để biết quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không và quý vị có thể được bao nhiêu tiền khi khai thuế năm 2019.

Số con
Lợi tức tối đa
Cal EITC*
EITC* Liên Bang
YCTC*
0
$30,000
$240
$529
$0
1
$30,000
$1,605
$3,526
$1,000
2
$30,000
$2,651
$5,828
$1,000
3 trở lên
$30,000
$2,982
$6,557
$1,000

*Lên tới

Lưu ý: Quý vị không được cộng tổng số tiền tối đa CalEITC, YCTC và EITC liên bang để tính ra số tiền tín thuế quý vị được hoàn lại tối đa từ tổng ba loại tín thuế bởi vì mỗi loại tín thuế được dựa trên mức lợi tức khác nhau.

Hãy sử dụng Công Cụ Tính CalEITC của chúng tôi để biết kết quả chính xác hơn bằng cách bấm vào đây.

Năm ngoái tôi có đủ tiêu chuẩn không?

Quý vị có biết nếu quý vị biết mình đủ tiêu chuẩn được tín thuế trong vòng ba năm trước đó mà quý vị đã không đòi, thì có thể sửa đổi tờ khai thuế không? Quý vị vẫn có thể nhận khoản tín thuế hoàn lại này. Hãy bấm vào đây để bắt đầu.

Nhưng trước tiên, hãy xem lại sơ đồ dưới đây để biết quý vị có đủ tiêu chuẩn và có thể được bao nhiêu tiền cho năm 2018.

Nhưng trước tiên, hãy xem lại sơ đồ dưới đây để biết quý vị có đủ tiêu chuẩn và có thể được bao nhiêu tiền cho năm 2018.

Số con
Lợi tức tối đa
CalEITC*
EITC* Liên Bang
0
$16,750
$232
$519
1
$24,950
$1,554
$3,461
2
$24,950
$2,559
$5,716
3 trở lên
$24,950
$2,879
$6,431

*Lên tới

CalEITC và EITC liên bang liên quan với nhau như thế nào?

 • Cả hai khoản tín thuế đều được áp dụng trong mùa thuế này và có thể hoàn tiền cho quý vị hoặc giảm bớt lượng tiền thuế quý vị phải nộp.
 • Cư dân California đủ tiêu chuẩn được CalEITC có thể cũng sẽ đủ tiêu chuẩn được EITC liên bang. Điều này sẽ tăng đáng kể lợi tức gia hộ cho các gia đình và những người đủ tiêu chuẩn.
 • Không đủ tiêu chuẩn được CalEITC? Kiểm lại EITC liên bang.

Cư dân California sẽ được lợi từ CalEITC như thế nào?

Các nghiên cứu cho thấy trẻ em trong gia hộ nào được EITC cao hơn thì có sức khỏe tốt hơn, kết quả học tập ở trường tốt hơn, có nhiều cơ may được học đại học hơn, và kiếm được nhiều tiền hơn khi trưởng thành, so với những em không có, giúp tương lai thế hệ kế tiếp tươi sáng hơn. Nhờ CalEITC, các gia đình sẽ có nhiều tiền mua xe hơi hơn, trả hóa đơn, đầu tư cho giáo dục, hoặc dành tiền tiết kiệm.