Mayroon kang panahon para i-file ang iyong mga buwis ang i-claim ang iyong mga kredito! Gamitin ang CalFile para direktang mag-efile ng mga tax return ng estado sa Franchise Tax Board. 


Maraming opsyon sa pag-file ng buwis online ang mag-aatas sa iyong magkaroon ng computer at internet. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa murang pag-access sa internet at computer, mangyaring bumisita sa broadband.unitedwaysca.org