I-file ang iyong mga Buwis

I-file ang iyong mga Buwis

Mayroong maraming paraan para mag-file ng iyong mga buwis anuman ang iyong kalagayan.

Pinadadali ng Free File mag-file ng buwis.

Mag-file ng libre

I-file ang iyong tax return sa estado nang libre sa CalFile. Maaari mo ring gamitin ang CalFile para direktang mag-e-file ng iyong tax return sa estado sa Franchise Tax Board.

Sa pagkakataong ito, maraming opsyon sa pag-file ng buwis online ang mag-aatas sa iyong magkaroon ng computer at internet. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa murang pag-access sa internet at computer, mangyaring bumisita sa broadband.unitedwaysca.org