Mayroong EITC ng California (CalEITC) at pederal na EITC.

Kung mababa ang iyong kita at nagtatrabaho ka, maaari kang maging kwalipikado para sa CalEITC at/o pederal na EITC. Ang mga kreditong ito ay nagbibigay sa iyo ng refund o binabawasan ang buwis na dapat mong bayaran.

 

CalEITC

Maaari kang maging kwalipikado para sa CalEITC kung:

  • Ikaw ay hindi bababa sa edad na 18 taong gulang o may kwalipikadong anak

  • Kumita ka ng $30,000 o mas mababa pa

Ang halaga ng CalEITC na makukuha mo ay depende sa iyong katayuan sa sambahayan, kita, at laki ng pamilya.

Walang Social Security Number? Walang problema! Sa unang pagkakataon, ang mga nagbabayad ng buwis na may ITIN — Individual Taxpayer Identification Number (Numero ng Pagkakakilanlan ng Indibidwal na Nagbabayad ng Buwis) — ay karapat-dapat para sa CalEITC at YCTC kapag binabayaran ang kanilang mga buwis para sa 2020.

Bilang ng mga kwalipikadong anak

Pinakamalaking kita sa California

CalEITC (hanggang)
IRS EITC (hanggang)*
YCTC (hanggang)*
Wala
$30,000
$243
$538
$0
1
$30,000
$1,626
$3,584
$1,000
2
$30,000
$2,691
$5,920
$1,000
3 o higit pa
$30,000
$3,027
$6,660
$1,000

Bilang isang magulang, maaari ka ring maging kwalipikado para sa ibang mga kredito, gaya ng pederal na Child Tax Credit (CTC, Kredito ng Buwis para sa may Anak).

*Tandaan: Ang mga may hawak ng ITIN ay kwalipikado lamang para sa CalEITC at YCTC ng estado, hindi ng pederal na EITC o CTC.

Mabuting malaman: Hindi gumagana ang pagsusuma ng pinakamalaking CalEITC, YCTC at pederal na EITC para makakuha ng pinakamalaking halagang makukuha mo sa pagitan ng lahat ng tatlong kredito sa kabuuan, dahil ang mga kredito ay nagbabago sa iba’t ibang antas ng kita.

Gamitin ang aming CalEITC calculator para malaman kung ikaw ay kwalipikado at matantiya ang halaga ng iyong kredito sa pamamagitan ng pag-click dito..

Karapat-dapat ba ako noong nakaraang taon?

Alam mo bang maaari mong baguhin ang mga tax return ng hanggang tatlong taon ang nakakaraan kung nalaman mong kwalipikado ka para sa mga kredito ng buwis na hindi mo unang nakuha? Magandang balita; maaari mo pa ring makuha ang maire-refund na kreditong ito. I-click dito para magsimula.

Ngunit, pag-aralan muna ang tsart sa ibaba para malaman kung maaari kang maging kwalipikado at ang halaga kung saan maaari kang maging kwalipikado noong 2019.

Bilang ng mga kwalipikadong anak
Pinakamalaking kita sa California
CalEITC (hanggang)
IRS EITC (hanggang)
YCTC (hanggang)
Wala
$30,000
$240
$529
$0
1
$30,000
$1,605
$3,526
$1,000
2
$30,000
$2,651
$5,828
$1,000
3 o higit pa
$30,000
$2,982
$6,557
$1,000

 

 

Pederal na EITC

Ang Earned Income Tax Credit (EITC, Kredito ng Buwis sa Pinagtrabahuhang Kita) ay isang pederal na kredito ng buwis para sa mga taong nagtatrabaho na kumita ng mababa-sa-katamtamang kita. Hindi tulad ng CalEITC, ang mga taong may mga Social Security number lamang ang kwalipikado. Kung kwalipikado ka, maaari mong makita ang nabawasang singil sa buwis o mas malaking refund.

At, dahil nakaparaming tao ang naapektuhan ang kabuhayan ng pandemya, pinahihintulutan ka ng pederal na pamahalaan na gamitin ang iyong kinita noong 2020 o 2019 upang maging kwalipikado para sa pederal na EITC. Gamitin ang aming calculator upang matantiya ang iyong refund.

Kwalipikado ka para sa pederal na EITC kung:

  • Ikaw (o ang iyong asawa kung magpa-file ng joint return) ay hindi bababa sa edad na 25 taong gulang o wala pang 65 taong gulang sa katapusan ng taon ng buwis; AT
  • Ikaw (o ang iyong asawa kung magpa-file ng joint return) at sinumang kwalipikadong bata ay may Social Security number; AT
  • Ikaw (at ang iyong asawa kung magpa-file ng joint return) ay may pangunahing tirahan sa Estados Unidos ng mahigit kalahati ng taon ng buwis; AT
  • Ikaw (at ang iyong asawa kung magpa-file ng joint return) ay hindi maaaring i-claim bilang isang dependent o kwalipikadong anak sa tax retun ng ibang tao; AT
  • Ikaw ay hindi kasal at hiwalay na magpa-file; AT
  • Ang iyong investment income para sa taon ng buwis at $3,650 o mas mababa pa; AT
  • Kumikita ka ng hindi bababa sa $1 at hindi hihigit sa
Mga kwalipikadong anak na nai-claim
Kung magpa-file bilang
Zero
Isa
Dalawa
Tatlo
Walang Asawa, Puno ng Sambahayan, o Balo
$15,820
$41,756
$47,440
$50,954
Kasal na Magkasamang Nagpa-file
$21,710
$47,646
$53,330
$56,844

 

Dagdagan ang kaalaman tungkol sa pederal na EITC dito

Mangyaring tandaan:
Ang pederal na EITC ay may mga espesyal na patakaran para sa mga miyembrong militar, klero, at ilang taong may mga kapansanan.

Tandaan: Ang mga kredito ng buwis, gaya ng CalEITC at EITC, ay hindi itinuturing na mga pampublikong benepisyo sa ilalim ng public charge rule (patakaran sa saguting pamahalaan) ng U.S. Citizenship and Immigration Services (Mga Serbisyo sa Pagkamamamayan at Imigrasyon ng Estados Unidos).