Ano ang California Earned Income Tax Credit (CalEITC)?

 • Ang CalEITC ay isang cashback na kreditong buwis na nagbabalik ng pera sa mga bulsa ng mga manggagawa sa California.
 • Sa unang taon nito, itinaas ng CalEITC ang kita ng humigit-kumulang na 385,000 na pamilya, na nabahaginan ng halos $200 milyon ng cashback na kredito.
 • Noong 2019, higit pa sa 2 milyong tao ang nakakuha ng kredito, na may kabuuang halos $395 na milyon.

Ano ang Young Child Tax Credit (YCTC)?

 • Ang YCTC ay isang bagong kredito na maaaring mangahulugan nang hanggang $1,000 na karagdagang ibabalik para sa mga magulang na may hindi bababa sa isang anak na wala pang 6 na taong gulang sa Disyembre 31, 2019.
 • Papasok ang YCTC sa unang dolyar na kikitain ng magulang.
 • Sa 2020, tinatantiyang 400,000 na mga pamilya sa California ang inaasahang makikinabang sa YCTC.

Karapat-dapat ba ako?

Maaaring karapat-dapat ka para sa CalEITC kung:

 • Kumita ka ng kita na nakapaloob sa mga partikular na hangganan (tingnan ang tsart sa ibaba), AT
 • Ikaw, ang iyong asawa, at sinumang kwalipikadong mga anak ay mayroong kanya-kanyang social security number (SSN), AT
 • Ikaw ay hindi gumagamit ng “kasal/RDP na nagsusumite nang magkahiwalay” na filing status, AT
 • Ikaw ay tumira sa California sa loob nang higit pa sa kalahati ng taon ng buwis, AT
 • Ikaw ay 18 o mas matanda pa sa katapusan ng taon ng buwis

Pag-aralang muli ang tsart sa ibaba upang malaman kung ikaw ay maaaring maging karapat-dapat at kung magkano ang maaaring makuha mo kapag nagsumite ng iyong 2019 tax return.

Bilang ng Anak
Maksimum na KITA
Cal EITC*
Pederal na EITC*
Wala
$30,000
$240
$529
1
$30,000
$1,605
$3,526
2
$30,000
$2,651
$5,828
3 o higit pa
$30,000
$2,982
$6,557

*Hanggang sa

Tandaan: Hindi uubra na pagsamahin ang maksimum na CalEITC, YCTC at pederal na EITC upang makuha ang maksimum na halaga na makukuha mo sa pagitan ng lahat na tatlong kredito sa kabuuan, sapagkat ang kredito ay ipinapasok at inilalabas sa nagkakaiba-ibang mga antas ng kita.

Gamitin ang ating CalEITC Calculator para sa mas eksaktong mga resulta sa pamamagitan ng pag-klik dito.

Karapat-dapat ba ako noong nakaraang taon?

Alam mo ba na maaari mong susugan ang iyong mga tax return nang hanggang tatlong taon pabalik kung malalaman mo na karapat-dapat ka para sa mga kredito ng buwis na hindi mo orihinal na kinuha? Magandang balita, makukuha mo pa rin ang cashback na kreditong ito. I-klik dito upang makapagsimula.

Pero una sa lahat, balik-aralin ang tsart sa ibaba upang malaman kung ikaw ay maaaring maging karapat-dapat at kung magkano ang maaaring makuha mo o siguro ay nakuha mo noong 2018.

Bilang ng Anak
Maksimum na KITA
Cal EITC*
Pederal na EITC*
YCTC*
Wala
$30,000
$240
$529
$0
1
$30,000
$1,605
$3,526
$1,000
2
$30,000
$2,651
$5,828
$1,000
3 o higit pa
$30,000
$2,982
$6,557
$1,000

*Hanggang sa

Paano magkasamang gagana ang CalEITC at ang pederal na EITC?

 • Ang parehong kredito ay maaaring makuha sa panahon ng buwis na ito at maaaring magbigay sa iyo ng perang ibabalik o bawasan ang pera na maaaring utang mo.
 • Ang mga taga-California na kwalipikado para sa CalEITC ay malamang na kwalipikado rin para sa pederal na EITC. Itataas nito nang makabuluhan ang kita ng sambahayan para sa mga karapat-dapat na pamilya at mga indibidwal.
 • Hindi karapat-dapat para sa CalEITC? Tingnan ang pederal na EITC.

Paano makikinabang ang mga taga-California sa CalEITC?

Ipinakita sa mga pag-aaral na ang mga bata sa mga sambahayang tumatanggap ng isang mas malaking pagbabalik ng pera mula sa EITC ay mas malulusog, may mahuhusay sa paaralan, mas malamang na makakapasok sa kolehiyo, may mga mas matataas na kita bilang mga nasa hustong gulang na, kaysa doon sa mga hindi — nagbibigay-liwanag sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Salamat sa CalEITC, ang mga nagtatrabahong pamilya ay magkakaroon ng mas maraming pera upang makabili ng kotse, mahabol ang mga bayarin, makapamuhunan sa edukasyon, at makapagtabi upang makaipon.