Siv CalFile los ua xa (efile) koj cov se  rov qab hauv lub xeev ncaj qha mus rau Franchise Tax Board.


Nyob rau lub sij hawm no muaj ntau cov kev xaiv xa ntawv se hauv online uas koj yuav tsum tau muaj ib lub khoos phis tawm thiab is taws nem. Rau qhov ntaub ntawv ntxiv txog kev nkag cuag tau rau koos pis tawj thiab is tawm thiab is taws nem uas muaj tus nqi-qis, thov mus saib tau rau ntawm broadband.unitedwaysca.org