报税

Xa Ntawv Thov txog koj Cov Se

Muaj ntau txoj huav kev los xa ntawv thov txog koj cov se txawm koj qhov xwm txheej yuav zoo li cas los xij.

Cov Ntawv Pub Dawb ua rau kev sau se yooj yim.

Ua ntaub ntawv dawb

Xa daim ntawv thov txog koj qhov nyiaj tau rov qab los ntawm se hauv lub xeev pab dawb nrog CalFile.Koj kuj tuaj yeem siv qhov CalFile los xa ntawv thov hauv hluav taws xob txog koj qhov nyiaj tau rov qab los ntawm kev txiav se hauv lub xeev ncaj qha mus rau Pawg Thawj Coj Saib Xyuas Se Rau Lag Luam Ncau.

Nyob rau lub sij hawm no muaj ntau cov kev xaiv xa ntawv se hauv online uas koj yuav tsum tau muaj ib lub khoos phis tawm thiab is taws nem.Rau qhov ntaub ntawv ntxiv txog kev nkag cuag tau rau koos pis tawj thiab is tawm thiab is taws nem uas muaj tus nqi-qis, thov mus saib tau rau ntawm broadband.unitedwaysca.org