什麼是 EITC?

Qhov EICT yog dab tsi?

Cov Nyiaj Khev Div Se Khwv Tau Los (EITC) yog cov nyiaj khev div se rau cov neeg ua hauj lwm uas tau khwv tau qhov nyiaj tau los tsawg los sis nyob rau theem nruab nrab. Tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais kev them nyiaj rov qab ua nyiaj ntsuab los sis txo nqis qhov nyiaj se uas koj tshuav nqi. Muaj ob hom EITC: qhov California Qhov Nyiaj Khev Div Se Ntawm Nyiaj Khwv Tau Los (CalEITC) thiab tsoom fwv Qhov Nyiaj Khev Div Ntawm Nyiaj Khwv Tau Los (EITC).

CalEITC

Koj yuav muaj cai tsim nyog rau qhov CalEITC yog tias:

 • Koj muaj hnub nyoog yam tsawg li 18 xyoo los sis muaj tus me nyuam uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab
 • Koj twb khwv tau qhov nyiaj khwv tau los ntawm $30,950 los sis tsawg dua

 

Cov me nyuam uas muaj cai tsim nyog coob npaum li cas
California qhov nyiaj khwv tau los siab tshaj plaws
CalEITC (siab txog)
Tsoom fwv qhov EITC (siab txog)*
Qhov Nyiaj Khev Se Rau Me Nyuam Yaus
Tsis Muaj
$30,950
$285
$600
$0
1
$30,950
$1,900
$3,995
$1,117
2
$30,950
$3,137
$6,604
$1,117
3 los sis ntau dua
$30,950
$3,529
$7,430
$1,117

 

Ntawv Sau Cim Tseg:

 • Cov niam txig yuav muaj cai tsim nyog tau txais kev pab rau lwm cov nyiaj khev div, ib yam thiab, xws li tsoom fwv Qhov Nyiaj Khev Div Se Rau Me Nyuam Yaus (CTC).
 • Cov neeg tuav ITIN tsuas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab rau qhov CalEITC thiab Califonia Qhov Nyiaj Khev Div Se Rau Me Nyuam Yaus nkaus xwb.
 • ITIN cov niam thiab txiv tuaj yeem thov kev pab ntawm tsoom fwv Qhov Nyiaj Khev Div Se Rau Me Nyuam Yaus rau cov me nyuam yaus uas yog pej xeem.

Siv peb lub tshuab suav lej los saib seb koj puas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab thiab kwv yees qhov nyiaj ntawm koj qhov nyiaj khev div.

Tsoom fwv qhov EITC

Cov Nyiaj Khev Div Se Khwv Tau Los (EITC) yog tsoom fwv cov nyiaj khev div se rau cov neeg ua hauj lwm uas tau khwv tau qhov nyiaj tau los tsawg-mus rau-theem nruab nrab. Tsis zoo li qhov CalEITC, tsuas yog cov neeg uas muaj cov nab npawb Xaus Saus thiaj muaj cai tsim nyog tau txais kev pab nkaus xwb.Yog tias koj tsim nyog tau txais, koj yuav pom daim ntawv sau nqi uas tau txo nqi se lawm los sis qhov kev them nyiaj rov qab loj dua. Qhov ntawdyog qhov nyiaj uas ntau dua hauv koj lub hnav tshos los them rau cov yam uas koj xav tau.

Koj tuaj yeem thov qhov nyiaj khev div txawm hais tias koj yognkauj xwb/nraug xwb los sis muaj txij nkawm lawm, los sis muaj me nyuam los sis tsis muaj los xij. Thawj qhov kev cai uas yuav tsum ua kom tau yog hais tias koj yuav tsum tau khwv kom tau nyiaj los ntawm ib txoj hauj lwm.

Koj muaj cai tsim nyog tau txais kev pab rau tsoom fwv qhov EITC yog tias:

 • Koj (los sis koj tus txij nkawm yog tias tau xa daim ntawv sib koom qhov nyiaj se tau rov qab los) thiab cov me nyuam uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab wg uasm uaj tus nab npawb Xaus Saus; THIAB
 • Koj (thiab koj tus txij nkawm yog tias tau xa daim ntawv sib koom qhov nyiaj se tau rov qab los) muaj koj thawj lub tsev nyob hauv Teb Chaws Mes Kas ntev dua ib nrab ntawm lub xyoo them se; THIAB
 • Koj (thiab koj tus txij nkawm yog tias tau xa daim ntawv sib koom qhov nyiaj se tau rov qab los) tsis tuaj yeem thov tau tam li yog ib tug neeg nyob hauv kev saib xyuas los sis tus me nyuam uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab hauv lwm tus neeg qhov nyiaj tau rov qab los; THIAB
 • Koj tsis tau muaj txij nkawm uas xa daim ntawv thov sib cais; THIAB
 • Koj qhov nyiaj khwv tau los ntawm kev nqi peev hauv lub xyoo them se yog $10,000 los sis tsawg dua; THIAB
 • Koj tau khwv tau nyiaj yam tsawg li ntawm $1 ntawm qhov nyiaj tau los thiab tsis ntau dua ntawd:

 

Cov Me Nyuam Coob Npaum Li Cas
Cov neeg ua hauj lwm ib tug kheej uas muaj qhov nyiaj tau los tsawg dua
Cov neeg ua hauj lwm muaj txij nkawm uas muaj nyiaj tau los tsawg dua
EITC siab txog
3 los sis ntau dua
$56,838
$63,398
$7,430
2
$52,918
$59,478
$6,604
1
$45,560
$53,120
$3,995
0
$17,640
$24,210
$600

Kuv puas muaj cai tau txais kev pab hauv lub xyoo dhau los?

Koj puas tau paub txog tias koj tuaj yeem kho cov nyiaj tau rov qab los ntawm se siab txog peb lub xyoo rov tom qab yog tias koj pom tau tias koj muaj cai tau txais kev pab rau cov nyiaj khev div se uas koj tsis tau thov ua ntej ntawd?

Yog ib qho xov xwm zoo; koj tseem tuaj yeem tau txais qhov nyiaj khev div uas tuaj yeem them rov qab tau no.Tshuaj xyuas daim phiaj qhia hauv qab no los saib seb koj puas tuaj yeem muaj cai tau txais kev pab thiab seb ntau npaum li cas uas koj tuaj yeem muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam rau hauv lub xyoo 2022.

 

Cov me nyuam yaus los sis cov txheeb ze tau thov
Qhov AGI Siab Tshaj Plaws (xa ntawv thov tam li yog ib tug kheej, Tus Txiv Tsev, los sis Tus Poj Ntsuam Yawg Ntsuag)
Qhov AGI Siab Tshaj Plaws (xa ntawv thov tam li yog Tus Muaj Txij Nkawm Xa Ntawv Thov Sib Koom Ua Ke)
0
$16,480
$22,610
1
$43,492
$49,622
2
$49,399
$55,529
3
$53,057
$59,187

Ntawv Sau Cim Tseg

 • Tsoom fwv qhov EITC muaj cov cai tshwj xeeb rau cov tswv cuab uas yog tub rog, txiv plig, thiab qee cov neeg xiam oob qhab.
 • Cov nyiaj khev div, xws li CAlEITC thiab EITC, tsis tau xam tias yog cov txiaj ntsig pab zej tsoom sawv daws raws li Teb Chaws Mes Kas Cov Kev Pab Cuam Rau Kev Ua Pej Xeem thiab Kev Nkag Teb Chaws.

 


 

Tsis muaj tus lej Xaus Saus? Tsis muaj teeb meem! Cov neeg them se nrog ITIN (Tus Naj Npawb Tus Neeg Them Se Tus Kheej) tsim nyog tau txais CalEITC thiab YCTC thaum ua lawv cov se.