Nrhiav qhov chaw se nyob ze koj

Ib tug naj npawb ntawm peb cov neeg koom tes yog txuas ntxiv muab cov neeg tuaj yeem los sis tso tawm cov kev pab cuam them se dawb. Hu xov tooj mus teem sij hawm ua ntej thiab kom tau txais cov lus qhia seb lawv pab tau li cas.

LA County

El Centro de Ayuda
(323) 526-9301
2130 East 1st Street, Suit 101
Los Angeles CA 90033

Watts Labor Community
Action Committee

(323) 357-6271
1212 East 108th Street
Los Angeles CA 90059

Barrio Action Youth &
Family Center

(323) 221-0779
4927 Huntington Drive North #200
Los Angeles, CA 90032

Central City
Neighborhood Partners

(213) 482-8618
501 S Bixel St
Los Angeles, CA 90017

Mexican American
Opportunity Foundation

(323) 890-1555
5657 East Washington Blvd.
Commerce, CA 90040

Riverside County

Community Action Partnership
of Riverside County

(951) 848-7607
2038 Iowa Ave. Suite B-101/B-102
Riverside, CA 92507

Coachella Valley Community
Tax Services

(218) 844-7027
41550 Eclectic St.
Palm Desert, CA 92260

San Bernardino County

Community Action Partnership
of San Bernardino

(909) 723-1500
696 S. Tippecanoe Ave.
San Bernardino, CA 92408

Nrhiav kev pab ua se pub dawb los ntawm ib tus neeg pab dawb uas nyob ze koj.