EITC هم در کالیفرنیا (CalEITC) و هم در فدرال وجود دارد.

اگر درآمد و کار کمی دارید، می توانید واجد شرایط دریافت CalEITC و / یا EITC فدرال شوید. این وجه اعتباری یا مستقیم به شما استرداد می گردد یا بدهکاری مالیاتی شما را کاهش می دهد.

CalEITC

شما می توانید واجد شرایط دریافت CalEITC شوید اگر:

  • حداقل 18 سال سن داشته یا فرزند واجد شرایط داشته باشید
  • درآمد شما 30000 دلار یا کمتر باشد

میزان دریافتی شما از  CalEITC به وضعیت خانوار، درآمد و تعداد اعضای خانواده شما بستگی دارد.

شماره تأمین اجتماعی ندارید؟ مشکلی نیست!

برای اولین بار، مالیات دهندگان دارای شماره ITIN – شماره شناسایی فردی مالیات دهندگان – در زمان پرداخت مالیات سال 2020، واجد شرایط دریافت  CalEITC و YCTC می باشند.

تعداد کودکان واجد شرایط
حداکثر درآمد در کالیفرنیا
(تا سقف) CalEITC
(تا سقف)IRS EITC
(تا سقف) YCTC
هیچ یک
$30,000
$243
$538
$0
1
$30,000
$1,626
$3,584
$1,000
2
$30,000
$2,691
$5,920
$1,000
یا بیشتر 3
$30,000
$3,027
$6,660
$1,000

بعنوان والد، ​​ممکن است شما واجد شرایط دریافت مزایای اعتباری دیگری، مانند اعتبار مالیاتی کودکان (CTC)، نیز باشید.

* توجه داشته باشید: دارندگان شماره ITIN فقط واجد شرایط دریافت CalEITC و YCTC ایالتی هستند، و مشمول دریافت EITC فدرال یا CTC نمی باشند. 

خوب است بدانید: نمی شود از حداکثر دریافتی CalEITC، YCTC و EITC فدرال برای کسب بالاترین اعتبار از مجموع این سه مورد استفاده کرد، بخاطر اینکه این اعتبارات در سطوح مختلف درآمدی به شما پرداخت گردیده یا قطع می گردند.

از ماشین حساب CalEITC ما استفاده کرده تا ببینید که آیا واجد شرایط دریافت این اعتبارات هستید یا خیر و برای برآورد مبلغ آن اینجا را کلیک کنید.

آیا من سال گذشته واجد شرایط بوده ام؟

آیا می دانستید اگر متوجه شوید که واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی بوده اید ولی آن را مطالبه نکرده اید، می توانید اظهارنامه مالیاتی را تا سه سال قبل اصلاح کنید؟   خبر خوب؛ هنوز می توانید این اعتبار قابل استرداد را دریافت کنید. برای شروع اینجا را کلیک کنید.

اما ابتدا نمودار زیر را بررسی کنید تا ببینید آیا واجد شرایط هستید یا خیر و برای چه مبلغی در سال 2019 واجد شرایط بوده اید.

حداکثر درآمد در کالیفرنیا
حداکثر درآمد در کالیفرنیا
(تا سقف) CalEITC
(تا سقف) IRS EITC
(تا سقف) YCTC
هیچ یک
$30,000
$240
$529
$0
1
$30,000
$1,605
$3,526
$1,000
2
$30,000
$2,651
$5,828
$1,000
3 یا بیشتر
$30,000
$2,982
$6,557
$1,000

EITC فدرال

اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده (EITC) یک اعتبار مالیاتی فدرال برای افراد شاغل با درآمد کم تا متوسط می باشد. برخلاف CalEITC، فقط افرادی که شماره تأمین اجتماعی دارند، واجد شرایط می باشند. اگر واجد شرایط باشید، ممکن است صورتحساب مالیاتی شما کاهش یابد یا مبلغ بیشتری در زمان بازپرداخت مالیات ها به شما پرداخت گردد. 

و از آنجا که بسیاری از مردم از لحاظ اقتصادی تحت تأثیر بیماری همه گیر کرونا قرار گرفته اند، دولت فدرال به شما این امکان را می دهد تا از درآمد سال 2020 یا 2019 خود برای صلاحیت در EITC فدرال استفاده کنید. برای برآورد مبلغ بازپرداخت از ماشین حساب ما استفاده کنید.

شما واجد شرایط دریافت EITC فدرال خواهید بود، اگر:

  • شما (یا همسرتان در صورت ارائه اظهارنامه مشترک) حداقل 25 سال سن داشته ولی در پایان سال مالیاتی سن شما کمتر از 65 سال سن بوده باشد؛ و
  • شما (یا همسرتان در صورت ارائه اظهارنامه مشترک) و فرزندان واجد شرایط شما، شماره تأمین اجتماعی داشته باشید؛ و
  • شما (و همسرتان در صورت ارائه اظهارنامه مشترک) بیش از نیمی از سال مالیاتی را در خانه اصلی خود در ایالات متحده زندگی کرده باشید؛ و
  • فرد دیگری نمی تواند شما (و همسرتان در صورت ارائه اظهارنامه مشترک) را بعنوان معافیت وابستگی خود یا فرزند واجد شرایط مطالبه کند؛ و
  • در صورتی که متاهل هستید، اظهارنامه مالیاتی خود را بصورت جداگانه فایل نکرده باشید؛ و 
  • درآمد سرمایه گذاری شما در سال مالیاتی 3650 دلار یا کمتر بوده باشد؛ و
  • حداقل 1 دلار درآمد داشته و بیشتر از آن نبوده باشد:
فرزندان واجد شرایط اعلام شده اند
اگر اظهارنامه بصورت زیر بوده است
صفر
یک
دو
سه
مجرد، رئیس خانه، یا بیوه
$15,820
$41,756
$47,440
$50,954
متاهل با ارائه اظهارنامه مشترک
$21,710
$47,646
$53,330
$56,844

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره EITC فدرال به اینجا مراجعه کنید.

لطفاً توجه داشته باشید:

EITC فدرال، قوانین ویژه ای برای اعضای ارتش، روحانیون و برخی از افراد معلول دارد.

توجه داشته باشید: اعتبارات مالیاتی، مانند CalEITC و EITC، تحت قوانین اتهامات دریافت مزایای عمومی خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، قرار نمی گیرند.