What is the EITC

چیست؟ EITC

اعتبارات مالیات بر درآمد کسب شده اعتبار مالیاتی برای افراد شاغلی است که درآمد آنها کم تا متوسط می باشد. در این صورت، ممکن است واجد شرایط دریافت بازپرداخت نقدی یا کاهش بدهکاری مالیاتی باشید. دو نوع EITC وجود دارد: اعتبار مالیات بر درآمد کالیفرنیا و اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده فدرال .

CalEITC

شما واجد شرایط CalEITC می باشید اگر:

 • حداقل 18 سال سن داشته باشید یا یک فرزند واجد شرایط داشته باشید
 • درآمد کسب شده شما 30950 دلار یا کمتر باشد
تعداد فرزندان واجد شرایط
حداکثر درآمد کالیفرنیا
CalEITC (تا سقف)
EITC فدرال(تا سقف)*
اعتبار مالیاتی کودکان
هیچ
$30,950
$285
$600
$0
1
$30,950
$1,900
$3,995
$1,117
2
$30,950
$3,137
$6,604
$1,117
3 یا بیشتر
$30,950
$3,529
$7,430
$1,117

 

توجه:

 • والدین ممکن است واجد شرایط دریافت اعتبارات دیگری نیز باشند، مانند اعتبار مالیاتی کودکان از فدرال (CTC).
 • دارندگان ITIN فقط واجد شرایط دریافت CalEITC و اعتبار مالیاتی کودکان در کالیفرنیا می باشند.
 • الدین دارای شماره ITIN می توانند اعتبار مالیاتی کودکان از فدرال را برای فرزندانی که شهروند آمریکا هستند، مطالبه کنند.

از ماشین حساب ما استفاده کنید تا ببینید آیا واجد شرایط هستید و میزان اعتبار خود را تخمین بزنید.

اعتبار مالیاتی EITC فدرال

اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده (EITC) یک اعتبار مالیاتی فدرال برای افراد شاغلی است که درآمد کسب شده آنها کم تا متوسط بوده است. برخلاف CalEITC، فقط افرادی که شماره تامین اجتماعی دارند واجد شرایط دریافت آن هستند. اگر واجد شرایط باشید، ممکن است صورتحساب مالیاتی شما کاهش یافته یا بازپرداخت مالیاتی بیشتری دریافت کنید. در واقع پول بیشتری در جیب شما خواهد بود تا چیزهایی را که لازم دارید را بخرید.
افراد مجرد و متاهل دارای فرزند یا بدون فرزند می توانند برای دریافت این اعتبار اقدام کنند. شرط اصلی این است که فرد باید کار کند و کسب درآمد داشته باشد.

 • شما واجد شرایط EITC فدرال هستید اگر:
 • شما (یا همسرتان در صورت ارائه اظهارنامه مشترک) حداقل 19 سال یا بیشتر داشته باشید
 • شما (یا همسرتان در صورت ارائه اظهارنامه مشترک) و هر یک از کودکان واجد شرایط شماره تامین اجتماعی داشته باشید؛ و
 • بیش از نیمی از سال مالیاتی، خانه اصلی شما (یا همسرتان در صورت ارائه اظهارنامه مشترک) در ایالات متحده خانه باشد؛ و
 • فرد دیگری شما (یا همسرتان در صورت ارائه اظهارنامه مشترک) را بعنوان فرزند تحت تکفل یا فرزند واجد شرایط خود برای دریافت اعتبار مالیاتی معرفی نکرده باشد؛ و
 • شما متاهل نباشید که اظهانامه مالیاتی خود را بصورت جداگانه ثبت کرده باشد؛ و
 • درآمد شما از محل سرمایه گذاری در سال مالی 10000 دلار یا کمتر باشد؛ و
 • حداقل 1 دلار درآمد داشته و بیشتر از مبالغ زیر نباشد:
تعداد فرزندان
کارگران مجرد با درآمد کمتر از:
کارگران متاهل با درآمد کمتر از
EITC تا سقف
3 یا بیشتر
$56,838
$63,398
$7,430
2
$52,918
$59,478
$6,604
1
$45,560
$53,120
$3,995
0
$17,640
$24,210
$600

آیا سال گذشته واجد شرایط بوده ام؟

آیا می دانستید اگر متوجه شوید که در سال های قبل واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی بوده اید ولی برای آن اقدام نکرده اید، می‌توانید اظهارنامه مالیاتی را تا سه سال قبل اصلاح کنید؟
خبر خوب؛ هنوز هم می توانید این اعتبار قابل استرداد را دریافت کنید. با مرور نمودار زیر می توانید متوجه شوید که آیا در سال 2022 واجد شرایط بوده اید یا خیر و مقدار آن چقدر بوده است.

تعداد فرزندان یا بستگانی که در اظهانامه مالیاتی خود ادعا کرده اید
حداکثر AGI (اظهانامه مالیاتی به بصورت مجرد، سرپرست خانوار یا بیوه)
حداکثر AGI (اظهارنامه مشترک بعنوان متاهل)
0
$16,480
$22,610
1
$43,492
$49,622
2
$49,399
$55,529
3
$53,057
$59,187

نکته :

 • EITC فدرال قوانین خاصی برای اعضای ارتش، روحانیون و برخی از افراد دارای معلولیت دارد.
 • اعتبارات مالیاتی، مانند CalEITC و EITC تحت مزایای عمومی محاسبه نگردیده و مشکلی برای خدمات شهروندی و مهاجرت شما در ایالات متحده ایجاد نمی کند.