برای ثبت مالیات خود و مطالبه اعتبار مالیاتی هنوز وقت دارید. می توانید از CalFile برای ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی ایالتی خود به طور مستقیم به هیئت مالیاتی فرانشیز کالیفرنیا (Franchise Tax Board) استفاده کنید.


در حال حاظر بسیاری از گزینههای ثبت مالیات آنلاین نیاز به داشتن رایانه و اینترنت دارند. برای اطلاعات بیشتر در مورد دسترسی کم هزینه به اینترنت و رایانه، لطفاً به broadband.unitedwaysca.org مراجعه کنید