مالیات خود را بایگانی کنید

مالیات خود را ثبت کنید

بدون در نظر گرفتن شرایط شما، راه های زیادی برای ثبت مالیات وجود دارد

ثبت رایگان، پروسه ثبت مالیات را آسان کرده است.

ثبت بصورت رایگان

اظهارنامه مالیاتی ایالتی خود را بصورت آنلاین و رایگان در CalFile به ثبت برسانید. همچنین می توانید از CalFile برای ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی ایالتی خود به طور مستقیم به هیئت مالیاتی فرانشیز کالیفرنیا (Franchise Tax Board) استفاده کنید.

در حال حاظر بسیاری از گزینههای ثبت مالیات آنلاین نیاز به داشتن رایانه و اینترنت دارند. برای اطلاعات بیشتر در مورد دسترسی کم هزینه به اینترنت و رایانه، لطفاً به broadband.unitedwaysca.org مراجعه کنید