دریابید که چقدر می توانید پس بگیرید!

CalEITC یک اعتبار مالیاتی قابل بازپرداخت است که می تواند باعث افزایش بازپرداخت مالیات به شما یا کاهش بدهی مالیاتی شما شود. مقدار CalEITC به وضعیت خانوار، درآمد و تعداد اعضای خانواده شما بستگی دارد.

ماشین حساب CalEITC4Me

?
This includes wages, salaries, tips, and other employee compensation if such amounts are subject to California withholding. It also includes money you earned from self-employment.
?
?
?
Select all that apply :
ERROR

بسته محرک اقتصادی Golden State

اگر واجد شرایط دریافت CalEITC هستید، احتمالاً واجد شرایط دریافت بسته محرک اقتصادی Golden State  نیز می باشید!

اطلاعات بیشتر کسب کنید

آماده ثبت مالیات خود به صورت رایگان هستید؟

اگر واجد شرایط دریافت اعتبار مالیات بردرآمد کسب شده هستید یا درآمد شما 57000 دلار یا کمتر در سال 2020 بوده است، معلولیت داشته، یا مالیات دهنده ای هستید که محدودیت گفتار انگلیسی دارد، می توانید اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت رایگان ثبت کنید.