دریابید که چقدر می توانید پس بگیرید!

CalEITC یک اعتبار مالیاتی قابل بازپرداخت است که می تواند باعث افزایش بازپرداخت مالیات به شما یا کاهش بدهی مالیاتی شما شود. مقدار CalEITC به وضعیت خانوار، درآمد و تعداد اعضای خانواده شما بستگی دارد.

ماشین حساب CalEITC4Me

?
این شامل دستمزد، حقوق، انعام، و سایر حق الزحمه های کارمند است، اما فقط در صورتی که این مبالغ منوط به کسر ماليات قبل از پرداخت حقوق و دستمزد در کالیفرنیا باشند. این شامل پولی می شود که از خوداشغالی کسب کرده اید.
?
?
?
?
Select all that apply :

Powered by

ERROR