دریابید که چقدر می توانید پس بگیرید!

CalEITC یک اعتبار مالیاتی قابل بازپرداخت است که می تواند باعث افزایش بازپرداخت مالیات به شما یا کاهش بدهی مالیاتی شما شود. مقدار CalEITC به وضعیت خانوار، درآمد و تعداد اعضای خانواده شما بستگی دارد.

ماشین حساب CalEITC4Me

?
این شامل دستمزد، حقوق، انعام، و سایر حق الزحمه های کارمند است، اما فقط در صورتی که این مبالغ منوط به کسر ماليات قبل از پرداخت حقوق و دستمزد در کالیفرنیا باشند. این شامل پولی می شود که از خوداشغالی کسب کرده اید.
?
?
?
Select all that apply :
?

Powered by

ERROR

آماده ثبت مالیات خود به صورت رایگان هستید؟

اگر واجد شرایط دریافت اعتبار مالیات بردرآمد کسب شده هستید یا درآمد شما 57000 دلار یا کمتر در سال 2021 بوده است، معلولیت داشته، یا مالیات دهنده ای هستید که محدودیت گفتار انگلیسی دارد، می توانید اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت رایگان ثبت کنید.