ស្វែងយល់ថាអ្នកអាចត្រឡប់មកវិញបានប៉ុន្មាន!

CalEITC គឺជាឥណទានពន្ធដែលអាចសងវិញបានដែលអាចបង្កើនការសងពន្ធរបស់អ្នកឬបន្ថយចំនួនប្រាក់ពន្ធដែលអ្នកជំពាក់។ ចំនួនទឹកប្រាក់នៃកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺអាស្រ័យលើស្ថានភាពគ្រួសារ ប្រាក់ចំណូល និង ទំហំគ្រួសារ។

ម៉ាស៊ីនគិតលេខ CalEITC4Me

?
This includes wages, salaries, tips, and other employee compensation if such amounts are subject to California withholding. It also includes money you earned from self-employment.
?
?
?
?
Select all that apply :

Powered by

ERROR