បំពេញលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយ CalFile. លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ផងដែរនូវ CalFile​ ដើម្បីបំពេញលិខិតប្រកាសតាមអេឡិចត្រូនិក និងផ្ញើឯកសារបង់ពន្ធរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាពន្ធ Franchise Tax Board ផងដែរ។

នៅពេលនេះ ជម្រើសនៃការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធតាមអនឡាញ តម្រូវឱ្យលោកអ្នកមានកុំព្យូទ័រ និងអ៊ីនធឺណិត។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតម្លៃទាប និងតភ្ជាប់កុំព្យូទ័រ, សូមចូលទៅកាន់ broadband.unitedwaysca.org