Viện trợ Kích thích Kinh tế Tiểu bang Vàng là gì?

California đang hỗ trợ cư dân có thu nhập thấp với khoản viện trợ một lần $600 cho những người khai thuế những người này đủ điều kiện nhận Tín thuế Lợi Tức tiểu Bang (CalEITC) trong năm khai thuế 2020. Cũng có một khoản viện trợ $600 cho những người khai thuế sử dụng Mã Số Nộp Thuế Cá Nhân và có thu nhập từ $75,000 trở xuống vào năm 2020.

Để đủ điều kiện nhận Viện trợ Kích thích Kinh tế Tiểu bang Vàng (GSS), quý vị phải:

Có thu nhập dưới $30,000 trong năm 2020.

Nếu quý vị có thu nhập dưới $30,000 trong năm 2020, quý vị có thể đủ điều kiện nhận Viện trợ Kích thích Kinh tế Tiểu bang Vàng (GSS). Hãy đảm bảo rằng quý vị yêu cầu nhận Tín thuế CalEITC trong mùa khai thuế này để đủ điều kiện nhận viện trợ GSS.

HOẶC

Khai thuế với Mã Số Nộp Thuế Cá Nhân và có thu nhập từ $75,000 trở xuống trong năm 2020.

Nếu quý vị khai thuế sử dụng Mã Số Nộp Thuế Cá Nhân và quý vị có thu nhập từ $75,000 trở xuống trong năm 2020, quý vị có thể đủ điều kiện nhận khoản viện trợ $600, ngay cả khi quý vị không đủ điều kiện nhận Tín thuế CalEITC. Nếu quý vị khai thuế sử dụng Mã Số Nộp Thuế Cá Nhân và quý vị đủ điều kiện nhận Tín thuế CalEITC trong năm 2020, quý vị có thể đủ điều kiện nhận khoản viện trợ một lần $1,200. Hãy tìm hiểu thêm về yêu cầu Tín thuế CalEITC với tư cách người có Mã Số Nộp Thuế Cá Nhân.

 

Khai thuế trước ngày 15 Tháng 10 năm 2021

Nếu quý vị có thu nhập trong năm 2020, và quý vị đủ điều kiện nhận Tín thuế CalEITC, quý vị phải khai thuế năm 2020 trước ngày 15 Tháng 10 năm 2021 để đảm bảo rằng quý vị được nhận viện trợ GSS.

Là cư dân California

Quý vị phải là cư dân California vào ngày viện trợ được cấp.

Đủ 18 tuổi hoặc lớn hơn kể từ ngày 31 Tháng 12 năm 2020.

 

Không đủ điều kiện để được khai là người phụ thuộc trong hồ sơ khai thuế khác.

 

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Tín thuế CalEITC, quý vị có thể đủ điều kiện nhận viện trợ GSS.

Hãy ước tính tín dụng thuế EITC của quý vị ở đây.

?
This includes wages, salaries, tips, and other employee compensation if such amounts are subject to California withholding. It also includes money you earned from self-employment.
ERROR

Câu hỏi

 

Khi nào tôi sẽ nhận khoản tiền này?

Quý vị sẽ nhận khoản viện trợ này trong vòng 45 đến 60 ngày sau khi hồ sơ khai thuế tiểu bang được nộp và xử lý. Khoản viện trợ này dự trù sẽ bắt đầu vào Tháng 3 năm 2021.

 

Tôi nên làm gì nếu tôi vẫn có những câu hỏi về khoản Viện trợ Kích thích Kinh tế Tiểu bang Vàng?

Hãy truy cập trang web của Hội Đồng Thuế Nhượng Quyền Thương Mại (FTB)