Tín Dụng Thuế Trẻ Em

Tín Dụng Thuế Trẻ Em Trả Trước là gì?

Tín Dụng Thuế Trẻ Em Trả Trước là một lựa chọn mới của Tín dụng Thuế Trẻ Em (CTC). Bắt đầu từ tháng 7, các gia đình có khai Tín Thuế Trẻ Em sẽ được nhận tiền hằng tháng trực tiếp từ Sở Thuế IRS qua tài khoản ngân hàng hoặc Séc giấy.

Nhờ vào Đạo Luật Giải Cứu Hoa Kỳ, CTC đã được tăng lên cho năm 2021. Các gia đình khai CTC sẽ được nhận lên tới 3.000 USD cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện trong độ tuổi từ 6 đến 17 và 3.600 USD cho mỗi đứa trẻ dưới 6 tuổi đủ điều kiện vào cuối năm 2021.

 

Các điều cần biết về CTC

Người nộp thuế có thể hưởng lợi từ khoản tín dụng này ngay cả khi họ không có thu nhập hoặc không nợ bất kỳ khoản thuế thu nhập nào.

Quý vị chưa khai thuế năm 2021? Vẫn chưa muộn! Hãy nộp đơn ngay để yêu cầu Tín Dụng Thuế Trẻ Em gia tăng này và các khoản tín dụng khác như EITC, CalEITC và Tín Dụng Thuế Trẻ Nhỏ.

Sở Thuế sẽ sử dụng thông tin trong hồ sơ khai thuế năm 2020 hoặc năm 2019 của quý vị để gởi các khoản tín dụng này cho quý vị một cách tự động.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu thông tin của tôi có thay đổi kể từ khi tôi khai thuế?

Sẽ có một cổng trực tuyến để cập nhật thông tin của quý vị nếu quý vị dời chỗ ở, có tài khoản ngân hàng mới hoặc có thông tin thay đổi. Thông tin chi tiết sẽ sớm được cung cấp.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không muốn nhận các khoản tín thuế hằng tháng mà muốn nhận toàn bộ tín thuế một lần tại thời điểm khai thuế?

Các gia đình sẽ có cơ hội chọn không tham gia các khoản thanh toán hằng tháng và nhận tín dụng một lần khi khai thuế năm 2021 vào năm tới. Sẽ có một cổng thông tin riêng để thực hiện thay đổi này. Thông tin chi tiết sẽ sớm được cung cấp.

Có giớn hạn thu nhập không?

Có. Khoản tín dụng tăng thêm này sẽ bị giảm đối với những gia đình có thu nhập cao hơn. Số tiền tăng thêm sẽ bị giảm với thu nhập trên 150.000 USD đối với trường hợp cặp vợ chồng khai thuế chung, hoặc những người góa bụa đủ tiêu chuẩn; 112.500 USD đối với chủ hộ; và 75.000 USD đối với những người khai thuế khác.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không khai thuế năm 2019 và năm 2020? Tôi có đủ điều kiện không?

Có! Một trong những cổng thông tin được mở vào tháng 6 cho phép những người không nộp hồ sơ khai thuế gửi thông tin của họ cho Sở Thuế.

Con của tôi không có số An Sinh Xã Hội, Tôi có đủ điểu kiện nhận CTC không?

Thật tiếc là Không. Con của quý vị phải có số An Sinh Xã Hội thì quý vị mới đủ tiêu chuẩn nhận CTC.

Con tôi có số An Sinh Xã Hội nhưng tôi có Mã Số Nhận Dạng Nộp Thuế Cá Nhân (ITIN), tôi có đủ điều kiện không?

Có! Nếu con của quý vị có số An Sinh Xã Hội, Quý vị có thể đủ điều kiện nhận CTC.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang IRS.govWhiteHouse.gov