CalEITC là khoản tín thuế hoàn lại cho người làm việc là cư dân California.