Ano ang Golden State Stimulus (Ayuda ng Golden State)?

Sinusuportahan ng California ang mga residenteng may mababang kita sa pamamagitan ng pang-isang beses na kabayarang $600 sa mga nagbabayad ng buwis na kwalipikado para sa California Earned Income Tax Credit (CalEITC, Kredito ng Buwis sa Pinagtrabahuhang Kita sa California) sa taon ng buwis 2020. May makukuha ring $600 na kabayaran ang mga nagbabayad ng buwis na ihahain ang kanilang mga buwis gamit ang Individual Taxpayer Identification Number (ITIN, Numero ng Pagkakakilanlan ng Indibidwal na Nagbabayad ng Buwis) at kumita ng $75,000 o mas mababa pa sa taong 2020.

Upang maging kwalipikado para sa Golden State Stimulus, kailangan mong:

Kumita ng mas mababa sa $30,000 sa taong 2020.

Kung kumita ka ng mas mababa sa $30,000 sa taong 2020, maaari kang maging kwalipikado para sa Golden State Stimulus. Siguraduhing i-claim ang CalEITC sa panahon ng pagbubuwis na ito upang maging kwalipikado sa pagtanggap ng kabayarang GSS.

-O-

Ihain ang mga buwis sa ITIN at kumita ng $75,000 o mas mababa pa sa taong 2020.

Kung inihain mo ang iyong mga buwis gamit ang ITIN at kumita ka ng $75,000 o mas mababa pa sa taong 2020, maaari kang maging karapat-dapat na tumanggap ng kabayarang $600, kahit na hindi ka kwalipikado para sa CalEITC. Kung inihain mo ang iyong mga buwis gamit ang ITIN at kwalipikado ka para sa CalEITC sa taong 2020, maaari kang maging karapat-dapat na tumanggap ng pang-isang beses na kabayarang $1,200. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa pag-claim ng CalEITC bilang may hawak ng ITIN.

 

Ihain ang iyong mga buwis bago lumampas ang Oktubre 15, 2021

Kung kumita ka sa taong 2020, at kwalipikado ka para sa CalEITC, dapat mong ihain ang iyong mga ulat ng buwis para sa taong 2020 bago lumampas ang Oktubre 15, 2021 upang matiyak na matatanggap mo ang iyong kabayarang GSS.

Maging residente ng California

Kailangan mong maging residente ng California sa petsang naisyu ang kabayaran.

Maging 18 taong gulang o mas matanda pa sa Disyembre 31, 2020.

 

Hindi maging karapat-dapat na i-claim bilang dumedepende sa ibang ulat ng buwis.

 

Kung kwalipikado ka para sa CalEITC, malamang na maging kwalipikado ka para sa GSS.

Tantiyahin ang iyong kreditong EITC dito

?
This includes wages, salaries, tips, and other employee compensation if such amounts are subject to California withholding. It also includes money you earned from self-employment.
ERROR

Mga Katanungan

 

Kailan ko matatanggap ang aking kabayaran?

Matatanggap mo ang iyong kabayaran ng 45-60 araw pagkatapos maihain at maiproseso ang iyong mga buwis. Inaasahan magsisimula ang mga kabayaran sa Marso 2021.

 

Paano kung mayroon akong mga katanungan tungkol sa Golden State Stimulus?

Bisitahin ang website ng Franchise Tax Board (Prangkisang Lupon para sa Buwis) dito para madagdagan ang kaalaman.