ស្វែងរកទីតាំងបង់ពន្ធដែលនៅជិតអ្នក

ដៃគូរបស់យើងជាច្រើនកំពុងបន្តផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មត្រៀមបង់ពន្ធឥតគិតថ្លៃដោយផ្ទាល់ឬដោយបញ្ជូនឯកសារតាមអ៊ីនធឺណែត។ សូមទំនាក់ទំនងមកពូកយើងដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបនិងទទួលបានព័ត៍មានលំអិតអំពីរបៀបដែលអាចទទួលបានជំនួយ។

LA County

El Centro de Ayuda
(323) 526-9301
2130 East 1st Street, Suit 101
Los Angeles CA 90033

Watts Labor Community
Action Committee

(323) 357-6271
1212 East 108th Street
Los Angeles CA 90059

Barrio Action Youth &
Family Center

(323) 221-0779
4927 Huntington Drive North #200
Los Angeles, CA 90032

Central City
Neighborhood Partners

(213) 482-8618
501 S Bixel St
Los Angeles, CA 90017

Mexican American
Opportunity Foundation

(323) 890-1555
5657 East Washington Blvd.
Commerce, CA 90040

Riverside County

Community Action Partnership
of Riverside County

(951) 848-7607
2038 Iowa Ave. Suite B-101/B-102
Riverside, CA 92507

Coachella Valley Community
Tax Services

(218) 844-7027
41550 Eclectic St.
Palm Desert, CA 92260

San Bernardino County

Community Action Partnership
of San Bernardino

(909) 723-1500
696 S. Tippecanoe Ave.
San Bernardino, CA 92408