بسته محرک اقتصادی Golden State چیست؟

کالیفرنیا با پرداخت 600 دلار برای یک نوبت به مالیات دهندگان کم درآمد ساکن کالیفرنیا که واجد شرایط دریافت اعتبار مالیات بر درآمد کالیفرنیا (CalEITC) در سال مالیاتی 2020 می باشند، کمک می کند. علاوه بر آن، پرداخت مبلغ 600 دلار برای مالیات دهندگانی که با استفاده از شماره ITIN (شماره شناسایی فردی مالیات دهندگان) مالیات خود را پر کرده اند و درآمدشان در سال 2020 کمتر از 75000 دلار بوده است، موجود می باشد.

برای واجد شرایط بودن دریافت بسته محرک اقتصادی Golden State شما باید:

—  حداقل 30000 دلار در سال 2020 درآمد کسب کرده باشید.

اگر در سال 2020 کمتر از 30000 دلار درآمد داشته اید، احتمال دارد کماکان واجد شرایط دریافت محرک اقتصادی Golden State باشید. یادتان باشد که در این فصل فایل کردن مالیاتها برای CalEITC درخواست کنید تا واجد شرایط دریافت GSS شوید.

یا

 با شماره ITIN مالیات خود را فایل کرده و نشان دهید که در سال 2020 درآمد کسب شده شما 75000 دلار یا کمتر بوده است.

اگر مالیات خود را با استفاده از ITIN فایل کرده اید و در سال 2020 درآمد کسب شده شما 75000 دلار یا کمتر بوده است، حتی اگر واجد شرایط CalEITC نیز نباشید، می توانید مبلغ 600 دلار را دریافت کنید. اگر مالیات خود را با استفاده از ITIN فایل کرده و در سال 2020 واجد شرایط CalEITC بوده اید، ممکن است مبلغ 1200 دلار برای یک نوبت به شما پرداخت گردد. در مورد مطالبه مزایای CalEITC برای افراد دارای ITIN اطلاعات بیشتر کسب کنید.

 

 مالیات خود را تا 15 اکتبر 2021 فایل کنید

اگر در سال 2020 درآمد کسب کرده اید و واجد شرایط CalEITC هستید، باید تا 15 اکتبر 2021 اظهارنامه مالیاتی 2020 خود را فایل کنید تا به موجب آن مبلغ GCC به شما پرداخت شود.

 ساکن کالیفرنیا باشید

در تاریخ صدور پرداخت، باید ساکن کالیفرنیا بوده باشید.

 تا تاریخ 31 دسامبر 2020 ، سن شما باید 18 سال یا بیشتر بوده باشد.

 

 فرد دیگری در اظهارنامه مالیاتی خود، شما را بعنوان وابسته خود اعلام نکرده باشد.

 

اگر واجد شرایط دریافت CalEITC هستید، احتمالاً واجد شرایط دریافت GCC نیز می باشید.

مبلغ اعتبار EITC خود را در اینجا محاسبه کنید

?
This includes wages, salaries, tips, and other employee compensation if such amounts are subject to California withholding. It also includes money you earned from self-employment.
ERROR

سوالات

 

چه زمانی این مبلغ به من پرداخت می شود؟

45 تا 60 روز پس از فایل کردن و پردازش اظهارنامه مالیاتی ایالت خود، این مبلغ به شما پرداخت می گردد. انتظار می رود که پرداختی ها از ماه مارچ 2021 شروع شوند.

 

اگرکماکان در مورد بسته محرک اقتصادی Golden State سوالی داشته باشم، چه باید بکنم؟

 برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت Franchise Tax Board در اینجا مراجعه کنید