Tín Thuế Dành Cho Người có Thu Nhập Thấp (EITC) là một phúc lợi dành cho các gia đình và người lao động có thu nhập của California và quý vị có thể được hưởng phúc lợi này bằng cách nộp tờ khai hoàn thuế lợi tức của California và liên bang. Hiện tại có khoảng 1,7 triệu gia đình hội đủ điều kiện để được hưởng phúc lợi Tín Thuế Dành Cho Người có Thu Nhập Thấp của Bang California.

Quý vị có hội đủ điều kiện hay không?

Rất dễ dàng để biết liệu quý vị có hội đủ điều kiện để được hưởng EITC hay không. Quý vị chỉ cần nhập thông tin vào phần dưới đây và nhấp vào mục "Ước tính số tiền EITC của tôi"

Earned Income Tax Calculator
About You:
?
?
$
?
$
?
Select All that Apply :


Estimate:
State EITC

Federal EITC
 
Note: This is an estimated report based on the information you provided in the calculator. It's possible your results will vary when you fill out your tax return. Other income or expenses not accounted for above (including, but not limited to, unemployment income, alimony and moving expenses), could change the amount of, or affect your eligibility to claim these credits.
HELP
Me
ERROR